TRUNG TÂM SÁNG KIẾN CỘNG ĐỒNG VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG
BIIC BÌNH DƯƠNG
0274 3856429 - 3866969 (Lễ Tân) - 0274 3689090 (Fablab)
Hotline
0274 3856429 - 3866969 (Lễ Tân) - 0274 3689090 (Fablab)
Email
biic@binhduong.gov.vn
STT Tên văn bản Cơ quan ban hành Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1Quyết định số 2410/QĐ-UBND ngày 21/9/2023Ủy ban nhân dân tỉnh Bình DươngChính sách địa phương21/09/2023Điều chỉnh Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án "Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025"
2Thông tư số 52/2023/TT-BTC ngày 08/8/2023Bộ Tài chínhVăn bản, chính sách08/08/2023Hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ
3Công văn số 3634/UBND-VX ngày 19/7/2023Ủy ban nhân dân tỉnh Bình DươngChính sách địa phương19/07/2023Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh
4Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 07/7/2023Hội đồng nhân dân tỉnh Bình DươngChính sách địa phương07/07/2023Sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương ban hành Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025”
5Tài liệu Hội thảo Khoa họcSở Khoa học và Công nghệChính sách địa phương19/05/2022Tài liệu Hội thảo Khoa học: Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo: Sức bật của Nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Bình Dương
6Nghị định Số 80/NĐ-CP ngày 26/8/2021Chính phủVăn bản, chính sách26/08/2021Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
7Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về phê duyệt đề án "Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình DươngChính sách địa phương27/03/2020Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về phê duyệt đề án "Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025".
8 Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương ngày 12/12/2019 Quy định chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025Hội đồng nhân dân tỉnh Bình DươngChính sách địa phương12/12/2019Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương Quy định chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025.
9Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương ban hành Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025”.Hội đồng nhân dân tỉnh Bình DươngChính sách địa phương12/12/2019Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương ban hành Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025”
10Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về việc giao Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương thực hiện đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên Hội đồng nhân dân tỉnh Bình DươngChính sách địa phương31/07/2019Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về việc giao Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương thực hiện đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
11QUYẾT ĐỊNH 844/QĐ-TTG NĂM 2016 PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2025" Chính phủVăn bản, chính sách18/05/2016QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2025”

ĐĂNG KÝ NHẬN HỖ TRỢ

Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Email
Nội dung

Bạn đã gửi thông tin đăng ký hỗ trợ thành công. Chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin và phản hồi lại ngay khi nhận được yêu cầu của bạn.

dfgfgdfgdf